วิธีแก้ข้อความ commit ของ git

Posted on July 20, 2017

เมื่อต้องการแก้ไข commit message

ระดับ 1: แก้ข้อความล่าสุด

git commit --amend -m "ข้อความใหม่"

ระดับ 2: แก้ข้อความจำนวนน้อยทีละข้อความ

git rebase -i <rev_before>

จะมี rebase todo-list ขึ้นมา เลือก reword กับ commit ที่ต้องการแก้ไขแล้วบันทึก จากนั้น git จะเรียก editor ขึ้นมาให้แก้ข้อความเมื่อถึงคิวของ commit นั้น (แก้ใน rebase-todo ไม่ได้ จะถูกโยนทิ้งไป)

pick db96dee move newpost.sh out from posts
reword 4cd9e33 2017-06-02
pick f19d2af add socials features

# Rebase e01466e..f19d2af onto e01466e (3 commands)
#
# Commands:
# p, pick = use commit
# r, reword = use commit, but edit the commit message
# e, edit = use commit, but stop for amending
# s, squash = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
# x, exec = run command (the rest of the line) using shell
# d, drop = remove commit

ระดับ 3: แก้หลายข้อความด้วยคำสั่งแทนค่าอย่างง่าย

git filter-branch --msg-filter "<คำสั่งแทนค่า>" <rev_begin>..<rev_end>

ตัวอย่าง : เพิ่มข้อความ Fix Bug:: ข้างหน้าข้อความ จาก commit ของ master branch ถึง commit ล่าสุด

git filter-branch --msg-filter 'sed "s/^/Fix Bug::/" master..HEAD

ระดับ 3.5: แก้หลายข้อความด้วยคำสั่งแทนค่าแบบซับซ้อน

git filter-branch --msg-filter "<โปรแกรม>" <rev_begin>..<rev_end>

ใช้โปรแกรมหรือ script รับข้อความเก่า จาก stdin แล้วส่งขัอความใหม่ ออก stdout


rev_before: revison ก่อนหน้า revison แรกที่ต้องการแก้ไขข้อความ
rev_begin: revison แรกของช่วงที่ต้องการแก้ข้อความ
rev_end:  revison สุดท้ายของช่วงที่ต้องการแก้ข้อความ

    
    title    วิธีแก้ข้อความ commit ของ git  
    url      /posts/git-commit-msg_th/   
    path     posts/git-commit-msg_th.md   
    date     July 20, 2017   
    author  
    metadata 
    missing 
    teasers 
    teaser  
    snippet