คิดเล่น ๆ กับ Haskell | Recursive data type และ Morphism, ตอนที่ 1

Posted on July 12, 2019

| ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 |

TLDR: ภาษา functional ช่วยให้เห็น function composition ได้ชัดเจน ในขณะที่ภาษา imperative อาจะทำ function composition ได้แต่มักจะอ่านยากกว่า

ตอนที่ 1 : map/reduce pipeline

ได้พบโจทย์ปัญหาโปรแกรมข้อหนึ่งในกลุ่ม programming เห็นว่าเป็นปัญหาง่าย ๆ ที่น่าสนใจดี (เปลี่ยนราคาเป็น 100 เพื่อความง่ายในการคิดในใจ)

ร้านหมูกะทะแห่งหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขายมา 4 จ่าย 3 จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนคนที่ใช้บริการแล้วคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องจ่าย เมื่อร้านคิดราคาหัวละ 100 บาท

ความน่าสนใจของปัญหานี้คือมี pattern ของการโปรแกรมที่พบได้บ่อยคือ map/reduce (split-apply-combine) ที่ประกอบด้วย

 • filter
 • map
 • sum (reduce)

4 for 3 diagram

Scratch

ได้ทดลองแก้ปัญหาแบบ imperative ด้วย scratch ไว้ ที่นี่

4for3 scratch code

Python

ซึ่งแปลงเป็น python แบบตรงตัวได้ประมาณนี้

def calculate(n):
  count = 1
  paid = 0
  answer = int(n)
  while True:       # python doesn't have repeat until
    if count > answer: #   emulate with while and if
      break

    if count % 4 == 0:
      print(f'{count} ฟรี', end='')
    else:
      print(f'{count} จ่าย', end='')
      paid += 100

    print(', ', end = '')
    count += 1

  print()
  print(f'รวมต้องจ่าย {paid}')

while True:
  calculate(input('จำนวนคน ?\n> '))
$ python 4for3.py
จำนวนคน ?
> 6
1 จ่าย, 2 จ่าย, 3 จ่าย, 4 ฟรี, 5 จ่าย, 6 จ่าย,
รวมต้องจ่าย 500

หรือถ้าอยากทำใ้ห้สั้นแบบ code golf ก็ได้ประมาณนี้

while True:
  print(sum([100 for x in range(int(input('จำนวนคน ?> ')) + 1) if x % 4 != 0]))
$ python 4for3.py
จำนวนคน ?> 6
500

ซึ่งการเขียนด้วย Python แบบทั่วไปจะมองไม่เห็น map, filter, fold ที่ซ่อนอยู่ได้ชัดเจน

หากลองเขียนด้วย Python ตาม pipeline ก็จะได้ประมาณนี้

while True:
  heads = range(int(input('จำนวนคน ?> ')) +1)
  fheads = filter(lambda x: x % 4 != 0,heads)
  pheads = map(lambda _: 100, fheads)
  ans  = sum(pheads)
  print(f'รวมจ่าย {ans}')

ลองเอาตัวแปรชั่วคราว (intermediate) ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออก เพื่อทดลองทำ function composition จะพบว่าอ่านยากขึ้นกว่าเดิมเพราะวงเล็บซ้อนกันหลายชั้น (subjective)่่

while True:
  print(sum(
     map(lambda _: 100,
     filter(lambda x: x % 4 != 0,
     range(int(input('จำนวนคน ?> ')) +1)))))

นอกจากนี้แล้ว การเขียนด้วย map, filter และ reduce ออกจะไม่เป็น pythonic เมื่อเทียบกับการใช้ list comprehension (ตีความตามที่ผู้ออกแบบภาษา Python ได้เขียนไว้)

Haskell

การแสดงการ compose ที่ชัดเจนจากได้จากการเขียนด้วยภาษา functional เช่น Haskell

main :: IO ()
main = do
 putStr "จำนวนคน?\n> "
 n <- readLn
 print $ compute [1..n]

 main

compute :: [Int] -> Int
compute = sum . map (const 100) . filter ((/= 0) . flip mod 4)
$ runhaskell 4for3.hs
จำนวนคน?
> 6
500

argument ของ map คือ function const :: Int -> a -> Int ที่ไม่สนใจสมาชิกใน List เดิมว่าคืออะไร เปลี่ยนให้เป็น 100 :: Int

argument ของ filter ดูจะอ่านยากหน่อย เพราะลดรูปไปอยู่ในแบบ point free

λx -> x `mod` 4 /= 0 ~~ λx -> (/= 0) $ mod x 4
             λx -> (/= 0) $ flip mod 4 x
             (/= 0) . flip mod 4

หากแยก filter predicate กับ mapping function ออกมาและเขียน type กำกับเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

compute :: [Int] -> Int
compute = sum . map m . filter p
 where
  p :: Int -> Bool
  p x = x `mod` 4 /= 0
  m :: Int -> Int
  m _ = 100

ตอนหน้า เขียนเรื่องของโครงสร้าง recursive ของ List และ fold เพื่อสร้าง high order function ของ List (map, filter, sum)


    
    title    คิดเล่น ๆ กับ Haskell | Recursive data type และ Morphism, ตอนที่ 1  
    url      /posts/recursive_data_function-th_1/   
    path     posts/recursive_data_function-th_1.md   
    date     July 12, 2019   
    author  
    metadata 
    missing 
    teasers 
    teaser  
    snippet