คิดเล่น ๆ กับ Haskell | Recursive data type และ Morphism, ตอนที่ 2

Posted on July 13, 2019

| ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 |

TLDR: Recursive algorithm ทำงานกับ recursive data type ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะเดินไปตามโครงสร้างของข้อมูล

ตอนที่ 2 : Recursive data type

List

Concept ของ List ใน Haskell นิยามแบบ recursive ได้ประมาณนี้

data List a = Empty
      | Cons a (List a)

xs :: List Int
xs = Cons 1 (Cons 2 (Cons 3 Empty))

อ่านเป็นภาษามนุษย์ได้ประมาณว่า

List ของ a เป็นได้สองแบบคือ Empty หรือ การต่อกัน (Cons) ของ a กับ List ของ a

เพื่อความสะดวกในการเขียนและอ่าน Haskell มีการใช้ syntactic sugar ด้วยการใช้ [] สำหรับ Empty และ : สำหรับ Cons

λ> :i []
data [] a = [] | a : [a] -- Defined in ‘GHC.Types’

xs :: [Int]
xs = [1,2,3]       -- 1 : 2 : 3 : []

Function ของ List

function ที่ทำงานกับ List นิยามตามโครงสร้างของ List เองแยกเป็น 2 กรณี ได้แก่

 • กรณี Empty ([])
 • กรณี Cons (x:xs)

ตัวอย่าง: map

map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map _ []   = []
map f (x:xs) = f x : map xs
λ> map (+1) [1,2,3]
[2,3,4]

ตัวอย่าง: filter

filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
filter _ []   = []
filter p (x:xs) | p x    = x : filter p xs
        | otherwise = filter p xs
λ> filter (>1) [1,2,3]
[2,3]

ตัวอย่าง: sum (Int specialiaztion เพื่อความเข้าใจง่าย)

sum :: [Int] -> Int
sum []   = 0
sum (x:xs) = x + sum xs
λ> sum [1,2,3]
6

จะเห็นได้ว่า map และ filter มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันมาก (sum ยกไว้ก่อน ในภายหลังจะแสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างไม่ต่างกัน)

ด้วยเหตุนี้จึงมีการแยกหัวใจ (essense) ของ function บน List ออกมาเป็น foldr

foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldr f z []   = z
foldr f z (x:xs) = x `f` foldr f z xs

และเขียน map, filter และ sum ในรูปของ foldr

-- map f = foldr (\x xs -> f x : xs) []
--    = foldr (\x xs -> (:) (f x) xs) []
--    = foldr (\x -> (:) (f x)) []
--    = foldr (\x -> ((:) . f) x) []

map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map f = foldr ((:) . f) []
-- filter p = foldr (\x xs -> if p x then x : xs else xs) []

filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
filter p = foldr g []
 where g x xs | p x    = x : xs
        | otherwise = xs
sum :: [Int] -> Int
sum = foldr (+) 0

List comprehension

ใน Python มีการยุบรวม map และ filter เป็น expression เดียวกันโดยใข้ List comprehension

>> xs = [1,2,3,4]
>> [i * i for i in xs if i > 2]
[9, 16]

ใน Haskell ก็มี List comprehension เช่นเดียวกัน ซึ่งมีไวยากรณ์ไกล้เคียงกับ set builder notation

λ> xs = [1,2,3,4]
λ> [ i * i | i <- xs, i > 2]
[9,16]

ตอนหน้า เขียนเรื่องการเปลี่ยนรูปของข้อมูล


    
    title    คิดเล่น ๆ กับ Haskell | Recursive data type และ Morphism, ตอนที่ 2  
    url      /posts/recursive_data_function-th_2/   
    path     posts/recursive_data_function-th_2.md   
    date     July 13, 2019   
    author  
    metadata 
    missing 
    teasers 
    teaser  
    snippet