คิดเล่น ๆ กับ Haskell | Recursive data type และ Morphism, ตอนที่ 3

Posted on July 15, 2019

| ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 |

TLDR: การส่งต่อข้อมูลจาก input ไป output ของโปรแกรม มีการเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูล การเขียนด้วยภาษาที่มีประเภทข้อมูล (type) ชัดเจน ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นได้ง่ายขึ้น

ตอนที่ 3 : Morphism

ข้อสังเกต: Morphism ในบทความนี้ใช้ในความหมายในเชิงทั่วไป ตามการตีความของผู้เขียนเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายต้วอย่าง ความหมายอาจแตกต่างหรือผิดเพี้ยนไปจาก Morphism (structure-preserving map) ที่นิยามไว้ใน Catagory Theory

Morphism คือการเปลี่ยนโครงสร้างจากโครงสร้างหนึ่งไปยังอีกโครงสร้างหนึ่ง ในตอนนี้จะทบทวนการเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลที่เกิดขึ้นในตัวอย่างโปรแกรมตอนที่ 1

จาก diagram ในตอนที่ 1 จะเห็นได้ว่าประเภท (type) หรือโครงสร้าง (structure) ของข้อมูลจาก input ไป output สามารถแยกออกได้เป็น 3 ชุดได้แก่

4 for 3 diagram

Unfold : Int -> [Int]

function ที่สร้าง List ของ Int จากพารามิเตอร์เดียวพบได้ในเกือบทุกภาษา

Python

>> n = 5
>> [x for x in range(5)]
[0, 1, 2, 3, 4]

ใน Python สามารถสร้าง List จาก range() generator ด้วย list comprehension ซึ่งเทียบเท่ากับ for loop

n = 5
l = []
for x in range(5):
 l.append(x)

Haskell

ใน Haskell สามารถสร้าง List 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : [] ได้ด้วย syntactic sugar [1..5] ซึ่งเรีกใช้ enumFromTo ของ Enum class

λ> n = 5
λ> [1..5]

เนื่องจาก Haskell ไม่มี loop จึงไม่มีกรณีเทียบเท่าของ for loop แต่หากต้องการสร้าง List แบบแฟนซีโดยการใช้ unfoldr ซึ่งเป็น duality ของ foldr ก็ได้ดังนี้

mkList :: Int -> [Int]
mkList n = unfoldr f 1
 where f :: Int -> Maybe (Int, Int)
    f k | k > n   = Nothing
      | otherwise = Just (k, k+1)

λ> mkList 5
[1,2,3,4,5]

Concept ของ unfoldr บางทีถูกเรียกว่า Anamorphism.

Transfrom : [Int] -> [Int]

map เป็น transfrom ที่จำนวนสมาชิกของ List ยังเท่าเดิม แต่ประเภทของ output อาจเปลี่ยนแปลงได้ (กรณีตัวอย่างตามตอนที่ 1 input/outpu เหมือนกัน)

Python

ใน Python สามารถเขียน map ได้หลายแบบ แต่ทีนิยมใช้มากคือเขียนด้วย list comprehension

>> xs = [1,2,3]
>> [100 * x for x in xs]
[100, 200, 300]

Haskell

ใน Haskell function map อยู่ในกลุ่มของ Functor ที่มี shortcuts เป็น <$>

กรณีทั่วไปของ list จะใช้ map ใน Data.List (base library)

λ> xs = [1..5]

λ> map (*100) xs
[100,200,300,400,500]

λ> (*100) <$> xs
[100,200,300,400,500]

filter เป็น transfrom ที่ไม่เปลี่ยนประเภทของ input/output แต่จำนวนสมาชิกของ output อาจน้อยกว่าจำนวนสมาชิกของ input ได้

filter ของ Python นิยมเขียนด้วย list comprehension และ if statement, ส่วนของ Haskell มีอยู่ใน Data.List (base library)

Fold : [Int] -> Int

sum เป็น function ที่ต่างจากการเขียนการคำนวณใน loop เพียงอย่างเดียว คือต้องมีต้วเก็บค่า (accumulator) จาการทำงานของรอบที่ผ่านมา

ตัวอย่าง: sum แบบ iterative

Python

def sm(xs):
 acc = 0
 for x in xs:
  acc += x

>> xs = [1,2,3,4]
>> sm(xs)
10

Haskell

ตัวอย่าง: sum แบบ recursive

sum :: [Int] -> Int
sum []   = 0
sum (x:xs) = x + sum xs

foldr ของ Haskell นั้นรวม accumulator อยู่ในตัวแล้ว function f ที่เราส่งเข้าไปนั้น apply list ที่ fold แล้วเป็น argument

foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldr f z []   = z
foldr f z (x:xs) = x `f` foldr f z xs

เราจึงสามารถส่ง (+) :: Int -> Int เข้าไปใน foldr และ 0 เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเขียน sum ได้

sum :: [Int] -> Int
sum = foldr (+) 0

Concept ของ foldr บางทีถูกเรียกว่า Catamorphism.


    
    title    คิดเล่น ๆ กับ Haskell | Recursive data type และ Morphism, ตอนที่ 3  
    url      /posts/recursive_data_function-th_3/   
    path     posts/recursive_data_function-th_3.md   
    date     July 15, 2019   
    author  
    metadata 
    missing 
    teasers 
    teaser  
    snippet