เขียนเศษส่วนด้วย Unicode subscript/superscript

Posted on July 8, 2019

คำเตือน: บทความนี้แสดงผลด้วย Unicode อาจมีตัวอักษรที่แสดงผลไม่ถูกต้องถ้าเข้าถึงด้วย web browser รุ่นที่ไม่รองรับ

Unicode fractions มีตัวอักษรสำหรับเลขเศษส่วนมาให้จำนวนหนึ่งเช่น ½, ⅔, และ ⅒

ปัญาหาที่พบคือต้องใช้เศษส่วนที่ไม่มีใน fractions ซึ่งสามารถใช้ตัวยก ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ และตัวห้อย ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉ กับตัวขั้นเศษส่วน เขียนได้

ตัวอย่าง:

¹⁹⁄₈₉, ²³⁴⁄₇₈₉

ถ้าต้องการเขีนเศษส่วนใด ๆ ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้อง copy/paste ทีละตัวอักษร สามารถใช้ python script นี้ช่วย


"""
Usage:
 unicode-fract.py (-h | --help)
 unicode-fract.py -i
 unicode-fract.py -t

Convert a fraction to unicode superscript/subscript pairs.
Example: 123/456 to ¹²³⁄₄₅₆

Options:
 -h --help
 -i    interactive mode, use stdin as input
 -t    running doctest for this module (for internal use)

"""

from sys import exit, stderr
from docopt import docopt
from doctest import testmod


sups = "⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹"
subs = "₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉"
sep = "⁄"

def eprint(s):
  print(s, file=stderr)

def match(c,s):
  """
  >>> match('0',sups)
  '⁰'
  >>> match('9',sups)
  '⁹'
  """

  try:
    i = int(c)
    return s[i] if i <= len(s) else None
  except:
    return None

def convert(num,den):
  """
  >>> convert('123','456')
  '¹²³⁄₄₅₆'
  """

  if num == None or den == None:
    return None
  else:
    ns = ''.join([match(i,sups) for i in num])
    ds = ''.join([match(i,subs) for i in den])
    return (f'{ns}{sep}{ds}')

def is_number(n):
  """
  >>> False in [is_number(i) for i in "0123456789"]
  False
  >>> True in [is_number(i) for i in "abcdefghijk"]
  False
  """

  try:
    int(n)
    return True
  except:
    return False

def read(s):
  """
  >>> read("123/456")
  ('123', '456')
  >>> read("abc/def") == None
  True
  """

  try:
    num,den = s.split('/')
    return((num,den) if is_number(num) and is_number(den) else None)
  except:
    return None

def get_input():
  try:
    print('> ', file=stderr, end='')
    i = input()
    r = read(i)
    (num,den) = r if r != None else (None,None)

    out = convert(num,den)
    if out != None:
      print(out)
    else:
      eprint('Error')

    return i
  except EOFError:
    pass
  except:
    return None

def TODO():
  eprint('Unimplement features!')
  eprint('Congraturation! You have reach the end of the world.')
  exit(1)

if __name__ == '__main__':
  args = docopt(__doc__)

  if args['-t']:
    eprint("Running doctest ...")
    testmod(verbose=True)

    eprint(50*'=')
    eprint(f'{sups}{sep}{subs}')
  elif args['-i']:
    eprint('Running in interactive mode')
    eprint('enter a fraction, <Ctrl-C> to quit, invalid number will be ignored')

    while get_input() != None:
      pass
  else:
    TODO()

    
    title    เขียนเศษส่วนด้วย Unicode subscript/superscript  
    url      /posts/unicode-fractions_th/   
    path     posts/unicode-fractions_th.md   
    date     July 8, 2019   
    author  
    metadata 
    missing 
    teasers 
    teaser  
    snippet